+31(0) 114-372372 EMAIL: info@luctorbelting.com

Privacy policy

Luctor Belting Europe respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Luctor Belting Europe  zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Hoofdkantoor van Luctor Belting Europe gevestigd te Hulst en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Info@luctorbelting.com

 

Luctor Belting Nederland BV              Luctor Belting Belgie NV                      Luctor Belting France Sarl

Afrikaweg 4                                              Octaaf Soudanstraat 22                       47, Rue Servan

4561 PA Hulst                                           9051 Sint-Denijs-Westrem                  75011 Paris

Nederland                                                  België                                                           France

Tel: +31(0) 114-372372                        Tel: +32 (0)3-232.18.57                        Tel: +33(0) 01-48.06.97.72

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Luctor Belting Europe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Luctor Belting Europe verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor bestellingen, leveringen, facturatie en de wettelijke administratie.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met info@luctorbelting.com

 

Delen van persoonsgegevens met derden
We delen jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Beveiliging

 • De Verwerker zal technische en organisatorische maatregelen nemen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen van Persoonsgegevens om verlies of onrechtmatige Verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de gegevens) te voorkomen.
 • Naast de algemene verplichting, omvatten dergelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ten minste de beveiligingsmaatregelen in Annex 2 van deze Verwerkersovereenkomst.
 • De Verwerker zorgt ervoor dat het personeel dat bevoegd is om de Persoonsgegevens te verwerken zich tot vertrouwelijkheid verbindt gedurende en na hun dienstverband (bijvoorbeeld door middel van een geheimhoudingsovereenkomst), voor zover het niet reeds tot een wettelijke verplichting tot geheimhouding is gehouden.
 • De partijen erkennen dat de in bedoelde technische en organisatorische maatregelen in de loop van de tijd kunnen veranderen en dat effectieve beveiligingsmaatregelen regelmatige evaluatie en verbetering van de maatregelen vereisen. De Verwerker zal deze maatregelen derhalve regelmatig evalueren, aanscherpen en/of verbeteren om te (blijven) voldoen aan de eisen en verplichtingen zoals genoemd in dit Artikel.

 

Beveiligingsincidenten

 • De Verwerker zorgt voor adequate beveiligingsmaatregelen en neemt de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn in verband met de toepasselijke wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de Verwerker en de Verantwoordelijke inzake Beveiligingsincidenten.
 • In geval van een Beveiligingsincident zal de Verwerker de Verantwoordelijke onverwijld op de hoogte stellen via een kennisgeving, maar uiterlijk 12 uur nadat de Verwerker of een onderaannemer zich bewust is van een dergelijk Beveiligingsincident en op een zodanige wijze dat de Verantwoordelijke kan voldoen aan van toepassing zijnde wetgeving betreffende Beveiligingsincidenten, met name relevante kennisgevingsvereisten in verband met Beveiligingsincidenten en inbreuken op de beveiliging van Persoonsgegevens. Een kennisgeving van een Beveiligingsincident mag in beginsel mondeling geschieden, maar dient altijd gevolgd te worden door een schriftelijke bevestiging aan Verantwoordelijke.
 • Niet tegenstaande de verplichtingen van de Verwerker onder, bevat de kennisgeving van de Verwerker, waarbij de Verwerker zich rekenschap geeft van het belang van een onverwijlde melding, alsook de mogelijkheid om eerdere kennisgevingen op te volgen en aan te vullen.
 • Zodra de Verwerker op de hoogte is van een Beveiligingsincident, moet de Verwerker alle noodzakelijke en passende maatregelen nemen om de gevolgen van het Beveiligingsincident te onderzoeken, te reduceren en te herstellen en de Verantwoordelijke te helpen ervoor te zorgen dat de Verantwoordelijke kan voldoen aan de Privacywetgeving en eventuele wettelijke en/of contractuele verplichtingen (zoals verplichtingen om derden in kennis te stellen, inclusief toezichthouders en betrokkenen) in verband met het Beveiligingsincident. Dit betekent, met zoveel woorden, dat de Verwerker te allen tijde zijn medewerking verleent aan Verantwoordelijke in het kader van het hiervoor gestelde en eventuele nadere instructies van de Verantwoordelijke adequaat zal opvolgen.
 • Verwerker dient zich te onthouden van het op enigerlei wijze verstrekken van of delen van informatie over Beveiligingsincidenten aan derde partijen en/of betrokkenen, behoudens voor zover Verwerker daartoe wettelijk verplicht is of Partijen anderszins zijn overeengekomen.